วัตถุประสงค์

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
สิ่งพิมพ์ วัสดุและสิ่งของที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่อดีตและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ที่สำคัญออกได้ดังนี้

            1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่

                      1.1 เอกสารที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์

                      1.2 เอกสารที่มีคุณค่าในด้านนโยบายและการบริหารงาน

                      1.3 เอกสารที่มีคุณค่าในทางกฎหมาย

                      1.4 เอกสารที่มีคุณค่าในการวิจัย

                      1.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

            2. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร

               วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่า ซึ่งได้แก่

                       2.1 เอกสาร เอกสารดิจิทัล รูปภาพ ภาพเขียน แผนผัง แผนภูมิ แบบจำลอง นิทรรศการ ฯลฯ

                       2.2 ฟิล์มเนกาติฟ ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ วัสดุย่อส่วน วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ไฟล์เสียงดิจิทัล และโสตทัศนวัสดุต่างๆ

                       2.3 รูปปั้น เหรียญที่ระลึก เครื่องหมายต่างๆ ที่ทำด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นๆ รวมทั้งโล่ เข็มเกียรติยศ ฯลฯ

                       2.4 โต๊ะ เก้าอี้ สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ของใช้ส่วนตัวของอธิการบดี บุคคลสำคัญหรือศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

                            และมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย

                       2.5 เครื่องหมาย ตรามหาวิทยาลัย สัญลักษณ์ เครื่องแบบ ธงประจำคณะ ธงมหาวิทยาลัย และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ

                            ที่จัดทำขึ้นในวาระต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เสื้อเชียร์ฟุตบอลประเพณี เป็นต้น

            3. เป็นหอเกียรติประวัติของบุคคลสำคัญสำคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ประศาสน์การปรีดี พนมยงค์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

               และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะหอ เกียรติยศ (Hall of Fame)

            4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการสารนิเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในอดีต

                       4.1 รวบรวมเสียง และประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งกิจรรมทุกๆ ด้าน

                       4.2 จัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และจัดทำคู่มือช่วยค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                       4.3 ให้บริการช่วยค้นคว้าข้อมูลและจัดสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ: ผู้สนใจค้นข้อมูลจากเวปไซต์นี้ โปรดสืบค้นในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

pascol 4d login pascol4d pascol 4d slot PASCOL4D PASCOL 4D situs togel terpercaya togel 2023 link togel situs togel resmi togel resmi slot gacor kpkslot slot terbaru bandar togel terpercaya jptogel jp togel dapur togel dapurtoto dewagame88 alternatif dewagame88 dewa slot88