ทรัพยากร

ทรัพยากรที่จัดให้บริการ

1. เอกสารการบริหารงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่พ.ศ. 2477 – 2538

2. เอกสารส่วนบุคคล ได้รับมอบจากเจ้าของเอกสาร/บุคคลใกล้ชิดและทายาท นำมามอบให้ เช่น

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ลุลิตานนท์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์

    เอกสารส่วนบุคคลที่รับมอบมาจากคณะ เช่น

ศาสตราจารย์ กมล เภาพิจิตร ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์

รองศาสตราจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร

รองศาสตราจารย์ จิรา สาครพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี พรหมบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิต ทองปลิว

ศาสตราจารย์ ณัฐไชย ตันติสุข

ศาสตราจารย์ เทวี รัชตานนท์

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนวลนาฏ อมาตยกุล

รองศาสตราจารย์ นันทนีย์ ไชยสุต

ดร.บรรจบ อิศดุล

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก

ศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังศุสิงห์

รองศาสตราจารย์ พรรณี ฉัตรพลรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพรวพรรณ มหาวัจน์

รองศาสตราจารย์ มนตรี บริสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาฆะ ขิตตะสังคะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาริสสา ภู่เพ็ชร

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุระ เอี่ยมชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา สุ่นประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ วิจิตร ระวิวงศ์

ศาสตราจารย์ วารุณี บัณฑสันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.วิโรจน์ โอสถานุเคราะห์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีทับทิม พานิชพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกานต์ ตามไท

ศาสตราจารย์ สนั่น ปัทมะทิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี เปี่ยมสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังวร พรหมเสน

รองศาสตราจารย์สุชารัตน์ หลิมไชยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปรานี เศาภายน

รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

รองศาสตราจารย์ อภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย สุวรรณกิจบริหาร

รองศาสตราจารย์ หอมหวน ชื่นจิตร

3. เอกสารและสิ่งพิมพ์นักศึกษา เช่น ชุมนุมวรรณศิลป์ พรรคธรรมาธิปไตย อมธ. เอกสารสหพัน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเอกสารคณะกรรมการ     อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 16 สถาบัน

4. เอกสารได้รับมอบจากคณะ สำนัก สถาบัน เช่น คณะนิติศาสตร์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันไทยคดีศึกษา สำนักหอสมุด                               สำนักทะเบียนและประมวลผล

5. เอกสารรวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น เอกสารมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เอกสาร 20 ปี 6 ตุลา เอกสารชุดฝ่ายก้าวหน้า

6. โสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ซีดี วีดิทัศน์ คาสเซทเทป รูปภาพ โปสเตอร์ ไฟล์นิทรรศการ

7. เอกสารดิจิทัล และไฟล์เสียงดิจิทัล

8. ไมโครฟิล์ม ฟิล์มภาพถ่าย ฟิล์มสไลด์

9. หนังสือพิมพ์เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และ เหตุการณ์พฤษภาคม 2535

pascol 4d login pascol4d pascol 4d slot PASCOL4D PASCOL 4D situs togel terpercaya togel 2023 link togel situs togel resmi togel resmi slot gacor kpkslot slot terbaru bandar togel terpercaya jptogel jp togel dapur togel dapurtoto dewagame88 alternatif dewagame88 dewa slot88